កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ ៦០នាទី - Radio Free Asia

កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ ៦០នាទី

វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ លើកទី១ ចាប់ពីម៉ោង 5:30 ដល់ 6:30 ព្រឹក និងលើកទី២ ចាប់ពីម៉ោង 7:30 ដល់ 8:30 យប់ ម៉ោងនៅកម្ពុជា។

Radio: RFA (Radio Free Asia) ch.2
Categoria: Notícias e Política
 • 4013 
  - កម្មវិធីម៉ោង 2021-03-04 23:31
  Thu, 04 Mar 2021
 • 4012 
  - កម្មវិធីម៉ោង 2021-03-04 13:31
  Thu, 04 Mar 2021
 • 4011 
  - កម្មវិធីម៉ោង 2021-03-03 23:31
  Wed, 03 Mar 2021
 • 4010 
  - កម្មវិធីម៉ោង 2021-03-03 14:04
  Wed, 03 Mar 2021
 • 4009 
  - កម្មវិធីម៉ោង 2021-03-02 23:31
  Tue, 02 Mar 2021
Mostrar mais episódios

Mais podcasts de notícias e política

Mais podcasts internacionais de notícias e política